เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท อาภาฉาย จำกัด ที่เป็นศูนย์ให้บริการครบวงจร ด้านจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด
บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี

เนื่องจากในปัจจุบันงานทางด้านการบัญชี มีความยุ่งยากมาก และต้องมีความ ถูกต้องแม่นยำรัดกุม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ด้วยเหตุผลนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่าน เรามีนักบัญชี ที่มีความรู้ มีความชำนาญและมีประสิทธิภาพในการจัดทำงานด้านบัญชี และภาษีอากร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง ของธุรกิจ ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการบัญชีและการจัดเก็บภาษีอากร จึงขอเสนอและพร้อม ให้ความประทับใจในด้าน บริการดังต่อไปนี้

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านในราคาที่ยุติธรรม โดยบริษัทฯมีการบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนร้าน 
 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทฯและห้างหุ้นส่วน 
 3. จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี และ ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 4. จดขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง 
 5. จดทะเบียนเลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี 
 6. บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตร
 7. ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานฯ  และต่อใบอนุญาต
 8. รับทำงบประมาณการลงทุน จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน จดทะเบียน

 

ให้การบริการด้านทำบัญชี และภาษีอากร

เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะทำบัญชีให้แก่กิจการของท่าน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนจะนำมาบันทึกบัญชี เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสรรพากร โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้

 1. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและกรมสรรพากรยอมรับ 
 2. จัดการบันทึกสมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันแยกประเภททั่วไป  
 3. วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน 
 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
 5. จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53 
 6. จัดทำงบการเงินรายเดือน
 7. จัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
 8. รับทำบัญชีประจำเดือนปี  จัดทำบัญชี การเงินและบัญชีบริหาร
 9. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 10. จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมรายเดือน 
 11. บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี เพื่อว่างแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
 12. รับเคลียร์ปัญหาหรือชี้แจงตามหนังสือเชิญพบของสรรพากร

ให้บริการตรวจสอบบัญชี

เราดำเนินการด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ ที่ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดการบริการดังนี้ 

 1. บริการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินเสนอต่อกรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
 2. จัดทำงบดุล/งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบรายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัว รายละเอียดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  
 3. บริการนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำรายละเอียดประกอบการนำส่งงบการเงิน  
 4. บริการนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร

ด้วยปณิธานในการประกอบวิชาชีพ ที่ทางสำนักงานฯ ของเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการให้บริการกับลูกค้าทางวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต จริงใจและสอดคล้องกับทำนองคลองธรรม ทั้งนี้เราคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทลูกค้า เพราะเราถือว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญ และเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของเราด้วยดี เราตระหนักอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่งที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าคือ เราจะต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอนการทำงาน กำหนดเวลาโดยประมาณที่งานจะแล้วเสร็จ และรายงานใหลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำปรึกษาและความเห็นชอบ จากลูกค้าตลอดเวลา เพราะความเข้าใจอันดี และการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นปัจจัย ที่สำคัญในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  นอกจากการทำงานที่คำนึงถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชีแล้ว เรายังตระหนักถึงประโยชน์ที่ลูกค้า จะได้รับเท่าที่เงื่อนไขของงานจะอำนวยให้เป็นไปได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นทางสำนักงานฯ ของเรา จึงจำเป็นจะต้องศึกษาถึงความประสงค์และประโยชน์ ที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลตามความต้องการของลูกค้า

ความมุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

เมื่อเราได้รับงานจากท่านแล้ว หมายถึง เราได้ตกลงใจที่จะทำงานนั้นอย่างซื่อสัตย์เอาจริงเอาจัง ด้วยวิชาและ ความสามารถที่มี โดยมุ่งมั่น ที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามงบประมาณ และเวลา นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่าลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีอุปการคุณ พึงให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าเท่าที่จะทำได้ด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น

รักษาความลับลูกค้าอย่างเข้มงวด

            การรักษาความลับเกี่ยวกับงาน ที่ลูกค้าได้มอบหมายให้เป็น จรรยาบรรณที่ทางสำนักงานฯ ยึดถือเสมอมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี การแข่งขันที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ ดังนั้น นอกจากนักวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วผู้อื่นล้วนไม่มีสิทธิ์ตรวจดูหรือเข้าถึงเอกสารและแฟ้มของลูกค้า โดยเด็ดขาด เรามีความประสงค์ที่จะขอรับบริการท่าน ในกรณีที่ท่านมีธุรกิจ อยู่แล้วหรือคิดจะก่อตั้งขึ้นมาใหม่ เราพร้อมที่จะให้การดูแลให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์  รวมไปถึงในกรณีที่ ท่านมีผู้อื่น ดูแลอยู่แล้ว แต่ท่านไม่มั่นใจว่า จะทำถูกต้อง หรือไม่ หรือบริการไม่ดี ไม่สุภาพ ไม่ให้คำ แนะนำกับท่าน และทำให้ท่านโดนภาษีย้อนหลังเราพร้อมที่จะให้บริการท่าน เพราะเราคือทีมงานที่มีคุณภาพ บริการดี ราคายุติธรรม และที่สำคัญเรารู้จักและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราคือ ความถูกต้อง แม่นยำและการบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายไปจ้างบุคคลากรที่ไม่มีประสบการณ์และคุณภาพมาทำงานและ เงินเดือนสูงทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงอีกต่อไปเพื่อเป็นการ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่เงินเดือนสูง เราพร้อมเสนอค่าบริการในราคาพิเศษ ให้กับท่านโดย ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน (โดยราคาเริ่มต้นนี้ได้รวม ทุกอย่างไว้แล้วคือยื่นภาษี ประจำเดือน ประกันสังคมประจำเดือน รวมทั้ง ทำประมาณการครึ่งปี ภงด. 51 ให้กับ บริษัทท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และที่สำคัญถ้าท่านมีปัญหา สามารถปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่ม)

            สิ่งสำคัญอีกประการที่ทางเราพร้อมให้บริการท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมั่นใจว่าไม่มีที่ใดทำให้ท่านได้ โดยเมื่อท่านตกลงให้กับทาง บริษัทฯ ของเราบริการท่านแล้ว ทางเราจะจัด ส่งพนักงานที่รับผิดชอบ บริษัทของท่านเข้าไปวางระบบบัญชี และระบบเอกสารของท่านเพื่อให้ สอดคล้องกับการทำงานและป้องกันสรรพากรที่จะตรวจสอบท่านได้ใน ช่วงแรก และเมื่อเข้าระบบแล้ว เราจะเข้าไปให้คำปรึกษาและให้คำ แนะนำกับท่านทุกรายไตรมาส  และนำเสนองบการเงินให้กับลูกค้าก่อน ที่จะมีการนำส่งสรรพากร  และกระทรวงพาณิชย์ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121