Movement

 

ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
จัดอบรมหลักสูตร The perfec Pitch Presentation หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากร
ให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะนำเสนอผลงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ ให้เกิด
ความมั่นใจ กล้าที่จะนำเสนอในแบบที่ตนและให้เป็นมืออาชีพ โดยวิทยากร อ.ตรรกะ เทศศิริ
จำนวน 1 รุ่น

SGS (Thailand) LTd.
จัดอบรมหลักสูตร The perfec Pitch Presentation หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างบุคลากร
ให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะนำเสนอผลงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเสนอให้เกิด
ความมั่นใจ กล้าที่จะนำเสนอในแบบที่ตนและให้เป็นมืออาชีพ โดย วิทยากร อ.ตรรกะ เศศิริ
จัดด้วยกัน 3 รุ่น

TETRA PAK
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ยุธ 1999 จำกัด ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ บริษัท Tetra pak โดยจัดหลักสูตร Team Building (English) จัดหลักสูตรการสร้างทีมงาน บรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ โดยท่านอาจารย์ รณกร มาลีวัตร และ MR.Huw Cuckson พร้อมทีมงาน โดยหลักสูตรนี้ดำเนินการจัดมาแล้ว 3 รุ่น

อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ASUS)
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เซอร์วิส จัดอบรมหลักสูตร การสร้างทีม (ASUS Good & Smarter Team) โดยวิทยากร อ.ภูว์สมิง กองเกิด ผู้เชียวชาญด้าน เกมบริหารสลับการบรรยาย งานนี้ทั้งสนุก และความรู้แบบแน่นเอี๊ยดเลยที่เดียว

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่าง Win-win โดยวิทยากร ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา เป็นผู้บรรยายให้กับธนาคารเกียรตินาคิน

บริษัท ทรานส์แอร์ คาร์โก้
จัดอบรมหลัสูตร มุษยสัมพันและการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อบรบ รุ่น 1-4 โดยวิทยากร ผู้ชำนาญมากประสบการณ์ อ.ภูว์สมิง กองเกิด งานนี้คนในองค์กรรักกันเหนียวแน่น เพิ่มศักยภาพการทำงาน พนักงาน ผู้บริหาร รักกันอย่างแน่นแฟ้นเลยทีเดียว

บริษัท อดามา (ประเทศไทย)
จัดอบรมหลักสูตร 2017 ADAMA Growing STRONG วิทยากรอบรม อ.ภูว์สมิง กองเกิด
โดยอบรมทั้ง ผู้บริหาร เลขา ฝ่ายขาย เพื่อมุ่งเป้าเข้าสู่ 2,000 ล้าน ภายในปี 2560 ให้กับ
ทางบริษัท งานนี้ยอดทะลุเป้าแน่นอน เพราะทางเราได้วิทยากรที่เก่งและฉมังขนาดนี้

บริษัท HANKYU HANSHIN EXPRESS
จัดอบรมหลักสูตร HANKYU HANSHIN EXPRESS Good & Smart Team วิทยากรอบรม อ.ภูว์สมิง กองเกิด งานนี้ทั้งสนุกทั้งได้กลยุทธวิชาความรู้ไปพัฒนาองค์กรเลยทีเดียว