สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

เป็นศูนย์รวมของการศึกษาทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการที่จะหาความรู้มาพัฒนาบริษัท ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพ
 การจัดการแขนงต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ได้มาพบปะถ่ายทอดความรู้แลกประสบการณ ์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการจัดการให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
รวมทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ออกสู่ภาคธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรและเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเวทีโลกต่อไป

การประกอบธุรกิจ

   1. Public Training สถาบันฯ ได้จัดสัมมนาในแขนงต่าง ๆ ของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารจัดการทั่วไป
เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

   2. In-House Training บริการจัดสัมมนาภายในซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยหลักสูตรจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบริษัทนั้น ๆ เรามีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาพนักงานในองค์กร โดยสถาบันฯเราจะเป็นผู้จัดหาวิทยากร และออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากร และดำเนินการจัดสัมมนาให้กับองค์กรท่านพร้อมด้วยการจัดทำเอกสาร
ประกอบการสัมมนา หรือออกแบบกรณีศึกษา ให้สอดคล้องเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดค
วามชัดเจนในเนื้อหาให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การท่าน

   3. Consulting Services บริการที่ปรึกษา โดยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์โดยตรงในด้านต่าง ๆ มาร่วมให้บริการ แก่หน่วยงานที่มีความต้องการปรับปรุง
เพื่อเสริมสร้างค
วามแข็งแกร่งขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการปรับเปลี่ยนองค์กรตามแนวทางที่ควรจะเป็น และเป็นรากฐานสู่การพัฒนาองค์กร
ให้สามารถอยู่รอดในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง และเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของคนไทยในโลกการค้าที่ไร้พรมแดนนี้

สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส เลขที่ 52/174
ถ.กรุงเทพกรีฑา 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

02 038 3121

trainingservices

admin@traininservice.co.th

หรือติดต่อทางไลน์

-------ติดต่อสอบถาม-------

ชื่อ - สุกล (โปรดระบุ)
อีเมลล์ (โปรดระบุ)
หลักสูตร
เนื้อหา