หลักสูตร Public

หลักสูตร เดือน พฤษภาคม 2563

1. คิดไทยพูดอังกฤษ (The Cross Program) ดร. เดวิด ถมังรักษ์สัตว์
2 การบริหารคลังสินค้า
อ.สัมฤทธิ์ ชุนหรัศมิ
3 การกระตุ้นยอดขายให้ถึงเป้า
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
4 กลยุทธ์การติดตามหนี้
อ.องอาจ ฉันทะสมบัติ
5 กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
อ.ภูว์สมิง กองเกิด
6 Effective English Writing
อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
7 กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยการบริการ อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
     
หลักสูตร เดือน มิถุนายน 2563
1.

การเป็นวิทยากรมือชีพ

ดร.สุกิจ บำรุง
2 การสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.บรรพต ฉายมุกดา
3 กฏหมายเกี่ยวกับแรงงานที่นายจ้างต้องทราบ
ดร.ชยุทรพงค์ นิลอ่อน
4 การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
5 เลขานุการยุคใหม่
อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
6 การขายและการตลาดออนไลน์
อ. บรรพต ฉายมุกดา
7 การทำงานเป็นทีม อ.ภูมิสมิง กองเกิด
     
หลักสูตร เดือน กรกฏาคม 2563
1. การออกแบบการบริการให้ทันสมัยโดนใจผู้ใจบริการ อ.ภูว์สมิง กองเกิด
2 การพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
ดร.สุกิจ บำรุง
3 การออกหนังสื่อเตือน อย่างถูกต้องและถูกกฎหมายแรงงาน
ดร. ชยุทธพงค์ นิลอ่อน
4 การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง
ดร.สุกิจ บำรุง
5 กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์
อ.แสงอุษา โลจนานนท์
6 การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
7 การขายในยุคภาวะวิกฤษเศษรกิจ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
     
หลักสูตร เดือน สิงหาคม 2563
1. เทคนิคการจัดการประชุม การควบคุม การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
2 ผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำอย่างได้งาน และได้ใจลูกน้อง
อ.ภูว์สมิง กองเกิด
3 เทคนิคการการขายให้ยอดขายทะลุเป้าในช่วงไตรมาศสุดท้ายของปี
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
4 การทำงานเชิงรุกและการพัฒนาความคิดเชิงบวก
ดร.สุกิจ บำรุง
5 เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
6 การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยภาษาไทยและอังกฤษ
อ.ประภาภร์ พนัสพรประสิทธิ์
7 เทคนิคการกำหนด KPI บนพื้นฐาน Balanced Scorecard อ.บดี ตรีสุคนธ์
     
หลักสูตร เดือน กันยายน 2563
1 เทคนิคการทำสัญญาจ้างและการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับ (ภาคปฏิบัติ)
ดร.ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
2 เทคนิคการปรับปรุงกระบวนงานและทำงานเชิงรุกสำหรับ HR
อ.บดี ตรีสุคนธ์
3 เทคนิคการเป็นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ
ดร.สุกิจ บำรุง
4 เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจลูกค้าให้สำเร็จ
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
6 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ
อ.สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
7 บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Excellence อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
     
หลักสูตร เดือน ตุลาคม 2563
1 หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจ
อ.พรเทพ ฉันทะนาวี
2 EQ AT WORK
อ.แสงอุษา โลจนานนท์
3 Effective Presentation Skills Workshop (English)
MS. Suthasinee Kriengsakpichit
4 กลยุทธ์การติดตามหนี้ภาคสนาม
อ.องอาจ ฉันทะสมบัติ
5 กลยุทธ์การขาย – การบุกตลาดต่างจังหวัดที่ทรงพลัง
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
6 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
อ.สุธี พนาวร
7 การจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ดร.ชยุธ พงศ์นิลอ่อน
     
หลักสูตร เดือน พฤศจิกายน 2563
1 Logistic & Supply chain Management
อ.สมชาย ชุนหรัศมี
2 การบริหารลูกค้ารายใหญ่ (KEY ACCOUNT MANAGEMENT)
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
3 พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร ให้เป็นความพึงพอใจ
อ.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
4 ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า
อ.บรรพต ฉายมุกดา
5 กลยุทธ์การวางเป้าหมายและควบคุมการทำงานด้วยวิธี OKRs
อ.ภูว์สมิง กองเกิด
6 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
7 การบริหารและพัฒนาระบบธุรการ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
     
หลักสูตร เดือน ธันวาคม 2563
1 เทคนิคการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาอย่างสร้างสรรค์
อ.บดี ตรีสุคนธ์
2 เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด (อีเว้นท์) อย่างมืออาชีพ
อ.ชูสิทธิ์ ชาญสง่าเวช
3 นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
4 ระบบจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective document management systems
อ.จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
5 Sale planing
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
6 การวางแผน การจัดระเบียบงาน และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ์ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค
     
     

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคาดังกล่าว ได้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารเที่ยง และ ค่าอาหารว่าง ชากาแฟ 2 มื้อ
*หมายเหตุ* สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ขอสงวนสิทธ์
ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสม

* หลักสูตรในแผนฝึกอบรมทั้งหมดสามารถนำทำหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร(In House Training) ได้*

Copyright © 2017 Apachai Co.,Ltd. (สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัท อาภาฉาย จำกัด)