-บทความ-

6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ (The Six Value Medals)

โดย : ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ เป็นแนวความคิดของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดและสอนเรื่องทักษะการคิดจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สำหรับเรื่องการตัดสินใจ เขาได้เขียนหนังสือ “6 กรอบความคิดเพื่อการตัดสินใจ” โดยเขาได้ใช้เหรียญเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายแห่งคุณค่า(Values) หรือเรื่องของประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ซึ่งความหมายของเหรียญต่างๆมีดังนี้

1. เหรียญทองคำ เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และคุณค่าต่อผู้คน โดยให้ความสำคัญกับตัวของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งต้องพิจารณาถึงเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ความรู้สึก สภาพจิตใจ สิ่งที่มีผลต่อการทำงานและความมีส่วนร่วมของคน

2. เหรียญเงิน เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์การและเป้าหมายขององค์การ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ขององค์การที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเรื่องของ สิ่งที่ช่วยให้ องค์การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ การดำเนินงานภายในองค์การ การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร การติดต่อสื่อสาร

3. เหรียญโลหะ เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของตัวของสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเรื่องของ การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุม คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการ

4. เหรียญแก้ว เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งต้อง พิจารณาถึงเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กร การปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ ไอเดียใหม่ ๆ ประโยชน์ของความคิดใหม ่ๆ ความแปลกใหม่ จินตนาการ สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้

5. เหรียญไม้ เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของเรา โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาถึงเรื่องของ การทำให้ทรัพยากร ธรรมชาติที่ิเกิดความเสียหาย แม่น้ำลำคลองเน่าเหม็น การปล่อยมลพิษสู่อากาศทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

6. เหรียญทองเหลือง เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของตัวเราโดยไม่ใช่ตามความเป็นจริง โดยให้ความสำคัญกับการรับรู้ของตัวเราต่อมุมมองอื่นๆที่มีความแตกต่างกับมุมมองของตัวเราด้วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงเรื่องของ ความอคติ ความรู้สึก ความคิด การรับรู้ ของตัวเราและของผู้อื่น

จากความหมายของเหรียญสัญลักษณ์ข้างต้นนี้ ผู้บริหารทุกคนและองค์การทุกแห่งล้วนแต่ต้องตัดสินใจภายใต้กรอบความคิดดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารหรือคณะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ที่นำเอา กรอบความคิดนี้ไปใช้ จะทำให้การตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจเพราะต้องคำนึงถึงคุณค่าต่าง ๆ ไปทีละด้านหรือทีละเหรียญก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ ้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น